Show simple item record

dc.contributor.authorKayıhan, Şaban
dc.date.accessioned2020-02-16T16:35:51Z
dc.date.available2020-02-16T16:35:51Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn2146-0590
dc.identifier.issn2529-0142
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpRNU1qVXlNZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11782/1336
dc.description.abstractEsasen bir borçlar hukuku kurumu olan halefiyet TBK. m. 127 ile genel olarak düzenlenmiş ve her zaman üçlü hukuki ilişkilerin var olduğu durumlarda gündeme gelen bir hukuki kurumdur. Halefiyetin özünde, üçüncü kişinin asıl borçlu yerine borcu ifa etmesi veya etmek mecburiyetinde kalması olgusu söz konusu olmaktadır. Borçlunun borcunu sözleşmeden veya kanundan kaynaklanan sebeplerle ifa etmek durumunda kalan üçüncü kişi ilke olarak o oranda alacaklının yerine ikame olur ve bundan böyle onun haklarına sahiptir. Halefiyet, özel sigorta hukuku yönünden TTK. m. 1486/1 uyarınca emredici nitelikte olan TTK. m.1472 ile özel bir düzenlemeye kavuşturulmuştur. Diğer yandan 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu (KTK.) m. 95/2 ile de bir pasif sigortası niteliğinde olmak üzere, zorunlu mali mesuliyet sigortası (trafik sigortası) yönünden benzer bir düzenleme öngörülmüştür. Bununla birlikte bu iki düzenleme çeşitli yönlerden birbirinden ayrılmaktadır. Bu çalışmada halefiyet TTK. m.1472 yönünden ele alınmış, daha sonra da KTK. m. 95/2, Trafik Sigortası Genel Şartları da göz önüne alınarak incelenmiş, iki düzenleme arasındaki başlıca farklılıklar da ortaya konulmuştur.en_US
dc.description.abstractEssentially, subrogation is a law of obligations institution and regulated by the Turkish Obligation Law art. 127 in general and always occurs in cases where triple legal relationship. In subrogation, the third person performs the debt willingly or has to perform instead of debtor. Third person who performs of debtor's obligation according to contract or law replaces the main creditors and has his legal rights. Subrogation, in terms of private insurance law regulated by the Turkish Commercial Code art. 1472. This article is mandatory under the Turkish Commercial Code art. 1486/1. On the other hand, 2918 numbered on Highway Traffic Act art.95 /2 envisages a similar arrangement in passive insurance. However, there are important differences between these two regulations. In this study, subrogation examined under the Turkish Commercial Code art. 1472 firstly then examined Highway Traffic Act art.95 /2 considering the General Conditions of traffic insurance. Also, the major differences between the two regulations have been determined.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHukuken_US
dc.titleZARAR SİGORTALARINDA SİGORTACININ HALEFİYETİen_US
dc.title.alternative(Subrogation of Insurer in Damage Insurance)en_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalMarmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisien_US
dc.contributor.departmentHKÜ, 0- Bölüm Yoken_US
dc.identifier.volume22en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage1591en_US
dc.identifier.endpage1620en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record