Show simple item record

dc.contributor.authorUçar, Mehmet Ertuğrul
dc.contributor.authorAliyev, Ramin
dc.date.accessioned2020-02-16T16:35:51Z
dc.date.available2020-02-16T16:35:51Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn2147-1037
dc.identifier.issn2147-1037
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpZMU1qZzBOQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11782/1338
dc.description.abstractkileşim algısı bireylerin iletişimlerini olumsuz etkileyen iletişimde yaşadıkları bir güçlüktür. İlk etkileşim algısı birbirini tanımayan bireylerin iletişimde güçlük ya da uyum yaşamalarını ifade eder. Eylem kimlikleme insanların kendi eylemlerini nasıl kimlikledikleridir. İnsanlar kendi eylemlerini düşük ya da yüksek düzeyde kimlikleyebilirler. Bir eylemin düşük düzeyde kimliklenmesi, o eylemin birey tarafından önemsiz olarak değerlendirildiğini, yüksek düzeyde kimliklenmesi o eylemin birey tarafından önemli olarak değerlendirildiği anlamına gelmektedir. Duygu gereksinimi insanların duygu içeren durumlara yaklaşma ya da bu durumlarda kaçınmalarına yönelik bir güdülenme düzeyi olarak tanımlanmaktadır. Buradan hareketle, bu araştırmanın amacı duygu gereksinimi ve eylem kimliklemenin ilk etkileşim algısını yordayıp yordamadığını belirlemektir. Araştırma grubu 342 lise öğrencisinden oluşmaktadır (%50,9 kadın ve %49,1% erkek). Çalışmada verilerin toplanmasında Etkileşim Algısı Ölçeği, Duygu Gereksinimi Ölçeği ve Eylem Kimlikleme Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizi için regresyon analizi ve gruplar arasındaki farklılıkların karşılaştırılması için varyans analizi uygulanmıştır. Araştırma sonuçları duygu gereksinimi ve eylem kimliklemenin etkileşim algısını anlamlı olarak yordadığını göstermiştiren_US
dc.description.abstractPerceptions of interaction is individuals have difficulty communicating that negatively affecting their communication. The process of action identification indicated that how people identificate their action. People identificate their action whether low level or high level. Process of action identification is low means people evaluate not important action for their, process of action identification is high is indicate action is complex and important.The need for affect are defined as general motivation level of people for participate in or flee form stituations and activities contain affect. The aim of this study is to examine whether the need for affect are defined and Process of action identification whether predict perceptions of first interactions or not. The research group consisted of 342 (%50, 9 female %49, 1% male) high school students. To collect data the Perceptions of Intercultural Interaction Questionnaire, The need for affect Scale and Process of action identification scalewere used. The results of this study indicated that the need for affect are and Process of action identification significantly perceptions of first interactionsen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectEğitim Araştırmalarıen_US
dc.titleLise Öğrencilerinde Etkileşim Algısı Eylem Kimlikleme ve Duygu İhtiyacı Arasındaki İlişkileren_US
dc.title.alternativeRelationships Between Perceptions Of Interaction the Process of Action Identification and the Need For Affect In High School Studentsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAhi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentHKÜ, 0- Bölüm Yoken_US
dc.identifier.volume18en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage55en_US
dc.identifier.endpage73en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record