Show simple item record

dc.contributor.authorDemirağ, Bülent
dc.contributor.authorÇavuşoğlu, Sinan
dc.date.accessioned2020-02-16T16:35:52Z
dc.date.available2020-02-16T16:35:52Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn2148-2586
dc.identifier.issn2148-2586
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org10.15295/bmij.v7i2.1026
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TXpFNE56Z3dNQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11782/1347
dc.description.abstractSosyal sermaye, yirminci yüzyılın başlarından itibaren oldukça popüler bir çalışma alanı halinegelmiştir. Sosyal bilimler alanında yapılan çalışmalara konu olan bu kavram, literatürde öncelikle toplumsaldüzeyde incelenmiş, konuya ilişkin ilginin artmasıyla beraber özellikle iktisat ve işletme literatüründe üzerindesıklıkla durulan popüler bir çalışma alanı haline gelmiştir. Çalışma kapsamında, sosyal sermaye yönetimininörgütsel düzeyde işletmelere hangi katkıları sağlayabileceği incelenmiştir. Sosyal sermayenin önemli bir boyutuolan güven (trust) boyutu bu kapsamda toplumsal ilişkilerin açıklanmasında kullanılan yönleri ile işletmeörgütlerine uyarlanmıştır. Tüm örgütlenmelerde olduğu gibi, işletmelerde de belirli amaçları bir araya getirmeküzere oluşturulan örgütler üzerinde de güvenin tesis edilmesi ve sürekliliğe kavuşturulması organizasyonlarınbaşarısı açısından kritik bir öneme sahiptir. Örgütsel düzeyde güvenin sağlanması çalışanlarınperformanslarını, iş tatminini ve örgütsel bağlılığını olumlu yönde etkileyeceği düşünülmektedir. Sosyal sermayeliteratüründe, sosyal sermayenin işletmeler açısından değerlendirildiği çalışmalar genellikle sosyal sermayeninölçümlenmesi ve ekonomik kalkınma üzerindeki etkileri üzerine yoğunlaşmıştır. Ayrıca, işletmelerde örgütselperformans ve örgütsel sadakat üzerine yapılan çalışmalar da literatürde yer almaktadır. Ancak, literatürdesosyal sermayenin güven boyutunun işletme örgütlerinin performans ve bağlılığa yönelik etkilerinin doğrudan yada dolaylı olarak değerlendirildiği sınırlı sayıda çalışmaya rastlanılmaktadır. Bu yüzden konunun ayrıntılarıyladeğerlendirilmesi ve işletmenin sosyal sermaye düzeylerinin arttırılmasının örgütsel düzeyde işletmelere ne gibikatkılar sağlayacağının irdelenmesi de önemli gözükmektedir. Bu kapsamda, bu çalışmada literatürde yer alanörgütsel performans ve örgütsel bağlılığa yönelik çalışmalardan yola çıkılarak, sosyal sermaye ve sosyalsermaye-güven ilişkisine yönelik bilgiler ışığında örgütsel performans ve örgütsel bağlılık kavramlarınıgüçlendirmek açısından sosyal sermayenin güven boyutunun işletme örgütleri açısından önemi ortayakonulmaya çalışılmıştır.en_US
dc.description.abstractSince the beginning of 20 th century, social capital has become a very popular field of study. As a subjectarea in social sciences, this concept was first examined at the social level in the related literature. With the increasing interest, it has become a popular field of study, especially in economics and business administration.The present study attempts to investigate what social capital management can contribute to enterprises atorganizational level. Trust, which is an important aspect of social capital, has been adapted to businessorganizations in terms of social relations. As is the case in all enterprises, the establishment and sustainability oftrust in the organizations established to achieve specific goals plays a critical role in the success of suchorganizations. Ensuring trust at the organizational level is expected to have a positively effect on employees'performances, job satisfaction and organizational commitment. In the relevant literature, the studies regardingwith the social capital in enterprises are mainly focused on the measurement of social capital and its effects oneconomic development. There are also some studies that concentrate on organizational performance andorganizational loyalty in enterprises. However, in the related literature, there is lack of studies that directly orindirectly investigated the impact of the social capital on the performance and commitment of businessorganizations. Therefore, it seems to be crucial to analyse the issue in detail and to evaluate the effects ofincreasing social capital levels of enterprises. In the light of the studies that focus on social capital and socialcapital-trust relationship, this study tries to emphasize the importance of trust in social capital in terms ofbusiness organizations in order to enhance organizational performance and organizational commitment.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.isversionof10.15295/bmij.v7i2.1026en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİşletmeen_US
dc.subjectİşletme Finansen_US
dc.titleSOSYAL SERMAYEDE GÜVEN BOYUTUNUN ÖRGÜTSEL PERFORMANS VE BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNE YÖNELİK TEORİK BİR DEĞERLENDİRMEen_US
dc.title.alternativeA THEORETICAL ASSESSMENT OF THE EFFECT OF TRUST IN SOCIAL CAPITAL ON ORGANIZATIONAL PERFORMANCE AND COMMITMENTen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalBusiness and Management Studies: An International Journalen_US
dc.contributor.departmentHKÜ, 0- Bölüm Yoken_US
dc.identifier.volume7en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage644en_US
dc.identifier.endpage667en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record