Show simple item record

dc.contributor.authorTuran, Zeliha
dc.date.accessioned2020-03-26T09:30:41Z
dc.date.available2020-03-26T09:30:41Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationTuran, Z. (2019). Kadının meme kanseri önleme davranışlarını etkileyen faktörleri belirleme ölçeği' nin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hasan Kalyoncu Üniversitesi. 1-90en_US
dc.identifier.otherTez No: 610021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11782/2027
dc.description.abstractMeme kanserini önleyici davranışların kadınların sağlığı üzerinde önemli bir etkisi vardır. Meme kanseri ile ilgili önleyici davranışların yararlarına rağmen, sağlıklı kadınlar için, rutin bakım olarak uygulanmamıştır. Bu sağlık sorununu değerlendirmek için geçerli ve güvenilir bir ölçek gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı, kadının meme kanseri önleme davranışlarını etkileyen faktörleri belirleme ölçeğini Türkçe' ye uyarlayarak, Türkçe versiyonunun geçerlik ve güvenirliğini belirlemektir. Araştırma 1 Temmuz 2018-31 Aralık 2018 tarihleri arasında Adıyaman' da yürütüldü. Araştırmanın evrenini 7 no' lu Aile Sağlığı Merkezi' ne kayıtlı kadınlar oluşturmuş olup, örneklemine ise 30 yaş ve üzerinde olan, araştırmaya katılmayı kabul eden, iletişim kurulabilen, en az okur-yazar olan ve meme kanseri öyküsü bulunmayan 190 kadın alındı. Belirlenen özellikteki örneklem, merkeze kayıtlı ve herhangi bir nedenle merkeze başvuran veya ev ziyaretleri yapılan kadınlar arasından seçildi. Veri toplama aracı olarak, kadınları tanıtıcı bilgi içeren Kişisel Bilgi Formu ile Kadının Meme Kanseri Önleme Davranışlarını Etkileyen Faktörleri Belirleme Ölçeği (MEKÖD) kullanıldı. Araştırmanın verileri bilgisayar ortamında SPSS 22.0 paket programı ile değerlendirildi. Çalışmanın geçerlilik ve güvenirliliği için açımlayıcı faktör analizi, doğrulayıcı faktör analizi, güvenirlik ve normallik analizi yapıldı. Örneklem uygulamasında parametrik dağılım gösteren verilerin analizinde Student t testi ve Anova testi, grup içi farklılıkların analizinde ise HSD-Tukey testi yapıldı. Bulgular, ölçeğin, kadınların meme kanseri önleme davranışlarını etkileyen faktörleri değerlendirmek için hem pratikte hem de gelecekte yapılacak çalışmalarda geçerli ve güvenilir bir araç olduğunu gösterdi. Katılımcılardan, boşanmış/dul, sağlık güvencesine sahip, gelir düzeyi iyi, KKMM eğitimi alan, KKMM ve KMM yapanların meme kanserini önleme davranışlarında daha olumlu olduğu görüldü.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherHasan Kalyoncu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMeme Kanserien_US
dc.subjectÖnleyici Davranışlaren_US
dc.subjectMEKÖDen_US
dc.subjectHemşireen_US
dc.titleKadının meme kanseri önleme davranışlarını etkileyen faktörleri belirleme ölçeği' nin geçerlik ve güvenirlik çalışmasıen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentHKÜ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalıen_US
dc.contributor.institutionauthorTuran, Zeliha
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record