Show simple item record

dc.contributor.authorBirimoğlu-Okuyan, Canan
dc.contributor.authorNur, Süreyya
dc.contributor.authorKarasu, Fatma
dc.contributor.authorDeveci, Ebru
dc.date.accessioned2022-11-08T08:58:34Z
dc.date.available2022-11-08T08:58:34Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationBirimoğlu-Okuyan, C., Nur, S., Karasu, F., Deveci, E. (2020). Sağlık Alanındaki Ön Lisans Öğrencilerinde Akıllı Telefon Bağımlılığı Üzerine Nitel ve Nicel Bir Çalışma. Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi: Cilt, 5, s. 455-463.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11782/2849
dc.description.abstractAmaç: Bu araştır ma, sağlık alanındaki ön lisans bölümünde öğrenim gören öğrencilerde akıllı telefon bağımlılığının (nomofobi) çeşitli faktörler üzerine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır.Materyal ve Metot: Araştırma nicel ve nitel tipte yapılan çalışmadır. Çalışmanın evrenini, bir devlet üniversitesinin ön lisans bölümünde öğrenim gören öğrenciler oluşturmuş ve örneklem seçimine gidilmeyerek çalışmayakatılmayı kabul eden 439 öğrenciye ulaşılmıştır. Araştırmanın nitel kısmı için, nicel boyuta katılan ve çalışmanınnitel kısmına katılmaya gönüllü olan öğrencilerden 13’irastsal olarak seçilmiş ve görüşmeler yapılmıştır. VerilerMayıs-Ekim 2019 tarihleri arasında toplanmıştır.Bulgular: Öğrencilerin yanında şarj taşıma, cep telefonunu günlük kontrol etme sıklığı, günlük cep telefonukullanma süresi, son zamanlarda telefonun aile bağlarındakopukluğa sebep olup olmadığı durumları ile Nomofobiölçeği puan ortalamaları arasında istatistiksel olarakönemli bir ilişki bulunmuştur (p<0,05). Öğrencilerin %57,5’inde orta düzeyde nomofobi olduğu saptanmıştır.Sonuç: Öğrencilerin nomofobi düzeylerinin ortalamanın üzerinde olduğu; cep telefonunun özellikle göz kuruluğuna, omuz ve baş ağrısına, kullanılan el ve parmaktaağrı, uyuşukluk hissi oluşturduğu belirlenmiştir.en_US
dc.description.abstractObjective: The aim of this study was to deter mine the effect of Smart phone Addiction (nomophobia) on various factors in associate degree students in the field of health. Materials and Methods: This is a qualitative and quantitative study. The universe of the study consisted of students studying at associate degree departments of a state university and 439 students who accepted to participate in the study were not reached by selecting the sample. For the qualitative part of the study, 13 of the students who participated in the quantitative dimension and volunteered to participate in the qualitative part of the study were randomly selected and interviews were conducted. Data were collected between May-October 2019. Results: Carrying charge with students, frequency of checking mobile phone daily, daily mobile phone usage time, whether or not the phone caused a break in family bonds. There was a statistically significant relationship between the mean score of Nomophobia scale (p <0.05). 57.5% of the students had moderate nomophobia. Conclusions: The nomophobia levels of the students were above the middle; It was determined that the mobile phone caused pain, numbness and pain in the hand and finger, especially in the dry eye, shoulder and headache.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherSAKARYA ÜNİVERSİTESİen_US
dc.relation.isversionof10.26453/otjhs.702051en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectakıllı telefonen_US
dc.subjectnomofobien_US
dc.subjectüniversiteen_US
dc.subjectöğrencien_US
dc.titleSağlık Alanındaki Ön Lisans Öğrencilerinde Akıllı Telefon Bağımlılığı Üzerine Nitel ve Nicel Bir Çalışmaen_US
dc.title.alternativeA Qualitative and Quantitative Study on Smartphone Addiction in the Students' of Associate Students' in the Field of Healthen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalOnline Türk Sağlık Bilimleri Dergisien_US
dc.contributor.departmentHKÜ, Meslek Yüksekokulu, Anestezi Programıen_US
dc.contributor.authorID0000-0003-0166-4741en_US
dc.identifier.volume5en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage455en_US
dc.identifier.endpage463en_US
dc.contributor.institutionauthorDeveci, Ebru
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record